NLP چیست ؟

 یکی از موثرترین مدلهای آموزشی برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه ریزی های فردی و کاری، مدل NLP می باشد که نزدیک به 30 سال است کاربرد بسیار قدرتمندی در زمینه های برنامه ریزی فکری وکلامی و همچنین ارتباطات دارد.